TRƯỜNG CĐ VIỆT - ĐỨC NGHỆ AN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
KHOA: KHOA HỌC CƠ BẢN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Nghệ An, ngày 20 tháng 5 năm 2021
THÔNG BÁO
 
- Thực hiện thông báo số 209/TB-Tr.VĐ về Kế hoạch thi tốt nghiệp Cao đẳng khóa 12 và Trung cấp khóa 13.
- Thực hiện kế hoạch tổ chức Học lại - Thi lại cho các HSSV chưa tham gia học đầy đủ các môn học chung thuộc khoa Khoa học cơ bản quản lý.
- Khoa Khoa học cơ bản thông báo tới Học sinh - Sinh viên phải thực hiện:
1. Nộp đơn xin Học lại - Thi lại có xác nhận của Giáo viên chủ nhiệm và Trưởng khoa nghề cho Giáo vụ khoa Khoa học cơ bản hạn chậm nhất ngày 01/6/2021
2. Xem Kế hoạch Học lại - Thi lại tại Bảng tin khoa KHCB để tham gia đầy đủ.
Kính đề nghị các Trưởng khoa nghề, Giáo vụ khoa và GVCN thông báo cho các HSSV khoa quản lý biết và thực hiện.
T/M KHOA KHCB
 TRƯỞNG KHOA


ThS. Nguyễn Việt Hà