CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN

1. Chức năng

Khoa Khoa học cơ bản có chức năng giảng dạy các môn học chung các nghề của Trường; đào tạo trình độ Cao đẳng, Trung cấp, Sơ cấp nghề thuộc chuyên môn Khoa quản lý; quản lý, đào tạo hệ giáo dục thường xuyên cấp Trung học phổ thông; thực hiện việc nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.
2. Nhiệm vụ
- Xây dựng kế hoạch giảng dạy các môn học chung; phối hợp Phòng Đào tạo bố trí giảng viên giảng dạy theo Thời khóa biểu và tổ chức các hoạt động giáo dục và đào tạo khác theo chương trình, kế hoạch giảng dạy hàng tháng, kỳ và năm của Trường;
- Thực hiện việc biên soạn, chỉnh sửa, bổ sung các chương trình, giáo trình, học liệu các môn học khi được phân công, tổ chức nghiên cứu đổi mới nội dung, cải tiến phương pháp giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng đào tạo;
- Xây dựng ngân hàng đề thi, chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện kế hoạch thi, kiểm tra kết thúc môn học tại đơn vị mình;
- Trực tiếp quản lý, theo dõi, kiểm tra, đánh giá; đề xuất đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên thuộc đơn vị mình. Phát hiện, tổ chức bồi dưỡng giảng viên giỏi, học sinh sinh viên giỏi nghề khi có yêu cầu;
- Quản lý công tác dạy và học 4 môn Văn hóa; hệ đào tạo Giáo dục thường xuyên cấp Trung học phổ thông đối với đối tượng là học sinh đã tốt nghiệpTrung học cơ sở tham gia học nghề tại Trường;
- Xây dựng kế hoạch đề xuất mua sắm, bổ sung trang bị thiết bị, xây dựng định mức, đề xuất mua sắm vật tư, phôi liệu thực hành. Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị, các phòng thực hành được giao theo quy định; duy tu, bảo dưỡng trang thiết bị theo định kỳ hàng năm;
- Thực hiện các hoạt động thực nghiệm, thực tập nghề theo chương trình đào tạo (đối với nghề Kế toán doanh nghiệp, Tin học Văn phòng, Sửa chữa và Lắp ráp máy tính). Tổ chức sinh hoạt chuyên môn, nghiên cứu khoa học, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào quá trình dạy học;
- Trực tiếp liên hệ địa điểm thực tập trải nghiệm, thực tập sản xuất đúng nghề cho học sinh, sinh viên do khoa quản lý nghề được đào tạo; cử giảng viên của khoa quản lý HSSV; phối hợp Phòng Công tác học sinh, sinh viên quản lý, giáo dục HSSV trong suốt thời gian học tập và đi thực tập tại doanh nghiệp.
- Quản lý, lưu trữ hồ sơ, sổ sách dạy - học theo quy định, thực hiện các hoạt động của công tác giáo vụ thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của Khoa;
- Tổ chức đào tạo cho cán bộ, giảng viên, học sinh, viên sinh viên theo quyết định Hiệu trưởng về ngoại ngữ và tin học theo quy định của Nhà nước.
 - Quản lý, viết bài và đăng tin, bài, ảnh lên Website thuộc đơn vị mình trực tiếp quản lý, Trưởng đơn vị chịu trách nhiệm nội dung về bài viết, ảnh và đường link;
 - Phối hợp với các phòng, khoa, các tổ chức đoàn thể trong trường để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình;
             Ngoài nhiệm vụ nêu trên, thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công, chỉ đạo của Hiệu trưởng.
Khoa KHCB