Thứ 2, ngày 24 tháng 06 năm 2024

 


 Chức năng, nhiệm vụ Phòng Kế hoạch - Tài chính
1. Chức năng:
   Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác xây dựng chiến lược, kế hoạch, đề án phát triển Trường.
   Thực hiện quản lý tài sản, sử dụng các nguồn tài chính, kế toán - thống kê theo quy định hiện hành của Nhà nước và công tác quản trị Nhà trường.

2. Nhiệm vụ
2.1. Về công tác Kế hoạch.
 
- Tham mưu xây dựng chiến lược, kế hoạch, đề án phát triển ngắn hạn, trung hạn, dài hạn và các kế hoạch khác theo yêu cầu nhiệm vụ của Trường;
  - Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Trường lập Đề án, kế hoạch đầu tư và xây dựng dài hạn, ngắn hạn trình Hiệu trưởng phê duyệt;
  - Phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn việc xây dựng, thẩm định Kế hoạch Tài chính dài hạn và ngắn hạn, dự toán ngân sách hàng năm, kế hoạch theo năm học của các đơn vị, tổng hợp trình Hiệu trưởng phê duyệt trước khi báo cáo với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;
  - Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan trình Hiệu trưởng phê duyệt. Kế hoạch sử dụng các nguồn vốn, kinh phí (kể cả các dự án hợp tác, tài trợ, viện trợ) của Trường; phương án phân bổ dự toán thu, chi ngân sách, danh mục mua sắm, sửa chữa, cải tạo hàng năm của Trường;
  - Tham mưu xây dựng hệ thống văn bản chế độ chính sách như: Các quy chế, quy trình, quy định về công tác kế hoạch, tài sản, chi tiêu nội bộ, quy trình quản lý và mua sắm tài sản..., các chế độ, tiêu chuẩn, định mức kinh tế kỹ thuật đặc thù phục vụ công tác đầu tư xây dựng phù hợp với các quy định chung và đặc điểm của Trường trình Hiệu trưởng phê duyệt;
  - Xây dựng Kế hoạch, lập dự toán và thực hiện duy tu, bảo dưỡng các tài sản, thiết bị; cải tạo, sửa chữa nhỏ các công trình, nhà cửa của Trường;
  - Phối hợp với các đơn vị lập dự trù vật tư, bảo hộ lao động, văn phòng phẩm trình Hiệu trưởng phê duyệt và tổ chức mua sắm, cấp phát cho các đơn vị;
  - Quản lý hồ sơ đất, nhà ở tại khu đất 315 đường Lê Duẩn và đất ở Nghi phú.
2.2. Về công tác tài chính
  - Tổng hợp và lập kế hoạch xây dựng dự toán kinh phí hàng năm, kế hoạch thu chi cho từng giai đoạn của Trường;
  - Trình Hiệu trưởng kế hoạch phân bổ dự toán và hướng dẫn các đơn vị liên quan thực hiện thanh toán kinh phí đã được phân bổ theo hướng tiết kiệm, hợp lý và hiệu quả;
  - Thực hiện khảo sát giá cả, định mức các khoản thu, chi tài chính, các nghĩa vụ thu, nộp, thanh toán công nợ, mua, bán, sữa chữa, thanh lý tài sản và các hoạt động xây dựng cơ bản, dự án liên doanh liên kết.
  - Tham mưu kế hoạch tăng các nguồn thu hợp pháp cho Trường từ các nguồn kinh phí Nhà nước cấp, học phí, lệ phí, nghiên cứu Khoa học và chuyển giao công nghệ, các dịch vụ, dự án. Tham mưu Hợp đồng liên kết đào tạo, dịch vụ với các doanh nghiệp;
  - Thu đúng, thu đủ các mức thu học phí, lệ phí từ các nguồn: Đào tạo Cao đẳng, Trung cấp, Sơ cấp nghề ngắn hạn, đường thuỷ...; đào tạo lái xe mô tô, ô tô các hạng: A1, B1, B2, C, NH; Liên kết đào tạo các đơn vị khác...;
  - Thực hiện công tác thu chi, thanh toán, hạch toán, quyết toán, báo cáo tài chính đúng quy định. Đảm bảo hệ thống sổ sách, hồ sơ lưu trữ chứng từ theo chế độ Nhà nước quy định;
  - Hàng quý báo cáo số liệu Tài chính, tham mưu Hiệu trưởng có kế hoạch thu chi cân đối; Quyết toán tài chính hàng quý, quyết toán năm theo đúng quy định Tài chính;
  - Chủ trì tham mưu, xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, quy định mức khoán khoa đào tạo lái xe hàng năm.
2.3. Về công tác quản trị.
  - Mua sắm trang thiết bị phục vụ đào tạo nghề từ nguồn Chương trình mục tiêu quốc gia, nguồn không tự chủ, nguồn tự có của Trường;
  - Xây dựng, cải tạo các hạng mục công trình trong khuôn viên Trường; quản lý các phòng học lý thuyết; sửa chữa, khắc phục các hư hỏng về cơ sở vật chất, hệ thống điện, nước, vận hành máy phát điện của Trường;
  - Tham mưu và tổ chức quản lý, sửa chữa xe ô tô phục vụ đào tạo lái xe; phục vụ lái xe chuyên môn cho Ban Giám hiệu Trường;
  - Phối hợp với Phòng Tổ chức - Hành chính về công tác phòng cháy chữa cháy: quản lý phương tiện, dụng cụ chữa cháy, theo dõi hồ sơ phòng cháy chữa cháy, tham mưu các biện pháp nhằm làm tốt công tác phòng cháy chữa cháy trong Trường;
  - Phụ trách các kho vật tư, kho tài sản, công tác thủ kho đúng quy định của pháp luật và quy định nội bộ của Trường;
 
- Quản lý, viết bài và đăng tin, bài, ảnh lên Website thuộc đơn vị mình trực tiếp quản lý, Trưởng đơn vị chịu trách nhiệm nội dung về bài viết, ảnh và đường link;
  - Ngoài nhiệm vụ trên, thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công, chỉ đạo của Hiệu trưởng.

 

Cập nhật 28/05/2021

  © 2019 Bản quyền của Trường Cao đẳng Việt - Đức Nghệ An
  Địa chỉ: 315 Lê Duẩn, TP Vinh, Nghệ An
  Cơ sở 2: Xóm 18, xã Nghi Phú, TP Vinh, Nghệ An.
  Tel:0238.3844086
  Email: truongcdvdna@gmail.com (Ban tuyển sinh: tuyensinh.cdvdna@gmail.com)
  Website: http://cdvdna.edu.vn
  Chịu trách nhiệm nội dung: ThS. Nguyễn Hữu Hằng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng