Thành viên Hội đồng trường

ThS. Nguyễn Hữu Hằng
ThS. Nguyễn Liêu
Hoàng Sỹ Tuyến
ThS. Cao Anh Tuấn
ThS. Nguyễn Cao Sơn
ThS. Nguyễn Văn Nhân
Bùi Thị Minh Hà
ThS. Lê Thị Hoài
ThS. Lâm Văn Nội
Nguyễn Anh Tú