1. Sứ mạng
     Trường Cao đẳng Việt - Đức Nghệ An có sứ mạng là một trường cao đẳng đi tiên phong trong lĩnh vực đào tạo đội ngũ lao động đa ngành nghề, đa cấp trình độ có phẩm chất bản lĩnh chính trị tốt, có trình độ tay nghề cao ngang tầm khu vực và quốc tế. Nhà trường là một trong những trung tâm chuyển giao cung ứng dịch vụ sản xuất gắn với đào tạo, ứng dụng chuyển giao khoa học công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An và cả nước.
      2. Mục tiêu
     
Xây dựng Trường Cao đẳng Việt - Đức Nghệ An phát triển toàn diện tạo nên một môi trường hoạt động tiên tiến, bình đẳng và dân chủ tạo điều kiện cho cán bộ, giảng viên có thể phát huy toàn bộ năng lực và trí tuệ của mình cho sự nghiệp đào tạo và phát triển của nhà trường trở thành trường chất lượng cao, đào tạo các nghề chất lượng cao ngang tầm khu vực và quốc tế. Cụ thể:

Về đào tạo:
- Đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao đẳng, trung cấp và sơ cấp đáp ứng nhu cầu của xã hội và phù hợp với chiến lược phát triển của lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp cả về số lượng và chất lượng;
- Đa dạng hóa loại hình đào tạo, ngành nghề đào tạo, kết hợp đào tạo với nghiên cứu khoa học góp phần xây dựng và phát triển đất nước theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế;
- Tăng cường quan hệ, hợp tác và liên kết quốc tế trong đào tạo.
Về nghiên cứu khoa học:
- Xây dựng Trường Cao đẳng Việt - Đức Nghệ An là một trung tâm chuyển giao cung ứng dịch vụ sản xuất gắn với đào tạo, ứng dụng chuyển giao khoa học công nghệ;
- Tăng cường quan hệ, hợp tác quốc tế trong nghiên cứu khoa học.
Về tổ chức cán bộ:
- Hoàn thiện bộ máy tổ chức của nhà trường;
- Thành lập một số một số trung tâm kết hợp nghiên cứu khoa học, giảng dạy với sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tham gia thị trường và tạo nguồn thu cho trường;
- Xây dựng đội ngũ giảng viên có đạo đức phẩm chất tốt, đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng đạt chuẩn về trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề, nghiệp vụ sư phạm, ngoại ngữ, tin học, có bản lĩnh chính trị, phẩm chất, lối sống, lương tâm nghề nghiệp đảm nhiệm được công việc đào tạo và nghiên cứu khoa học trong thời kỳ mới.
Về công tác tài chính và cơ sở vật chất:
- Từng bước tự chủ về tài chính theo quy định của nhà nước, đảm bảo tốt cho các hoạt động của Trường, cho công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và đời sống của cán bộ viên chức;
- Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị để từng bước đạt chuẩn quốc gia, khu vực và quốc tế.