TRƯỜNG CAO ĐẲNG VIỆT - ĐỨC NGHỆ AN                 LỊCH GIẢNG DẠY                       
KHOA CƠ KHÍ                      Tháng 6 năm 2021                          
Lớp Giáo viên Tuần/Thứ 43 44 45 46 47 TỔNG GIỜ
Ngày 1 2 3 4 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 28 29 30
MH/MĐ Phòng Ca 3 4 5 6 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 2 3 4
TC Hàn K13 Ôn Thi TN T.Đức CK3 S+C                       12 12 12 THI TỐT NGHIỆP 36.0
Đặng N. Đức Hàn Khí CK3 S         6 6 6 6             24.0
Đặng N. Đức Hàn TĐ CK3 S+C                 6 12 12       30.0
Đặng N. Đức Hàn TX CH3 C           6 6 6 6           24.0
Đặng N. Đức Hàn Vảy CK3 C 6 6 6 6                     24.0
 Cô Huyền TACN CK1 S T1-5 T1-5 T1-5 T1-5 T1-5                   25.0
 Cô Huyền SHL CK1         SH         SH       SH   8.0
CĐ Hàn K12 Ng.Chiến Thắng Ôn Thi LT CK3 C                       6 6   THI TỐT NGHIỆP 12.0
Ng Trung Thành CB Máy+Phôi Thi TN CK3 C         6 6 6 6 6           30.0
Đặng N. Đức Ôn Thi TNTH CK3 S 6 6 6                       18.0
N. K. Ngân SHL CK1 S       SH         SH         SH 8.0
CĐHK13 Đặng N. Đức Hàn KLM   S                                       6 6 6 18
Lê Quang Biểu Hàn Khí   S                   6 6 6 6 6 6 6   6 6       60
P. Trọng Tuệ SHL CK1         SH         SH         SH         SH       8.0
CĐ Hàn K14LT                                                      
Đặng N. Đức Hàn KLM   C                                       6 6 6 18
Lê Quang Biểu Hàn Khí   C                   6 6 6 6 6 6 6   6 6       60
P. Trọng Tuệ SHL CK1         SH         SH         SH         SH       8.0
TCH1K14 Phan Tr Tuệ MĐ16 CK3 S 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6                 84.0
Nguyễn H Phúc KTCLMH CK1 S                             6 6 6 6 6 6 6 6 48.0
 Cô Huyền SHL 304         SH         SH         SH         SH       8.0
TCH2K14 Lê Quang Biểu MĐ16 CK5 C 6 6 6 6 6 6 6 6 6                           54.0
Nguyễn H Phúc MĐ16 CK5 C                   6 6 6 6 6                 30.0
Nguyễn H Phúc KTCLMH CK1 C                             6 6 6 6 6 6 6 6 48.0
 Cô Huyền SHL 304         SH         SH         SH         SH       8.0
CĐHK14               Ng Trung Thành MĐ15 CK4 S 6 6 6 6                                     24.0
Ng Trung Thành MĐ16   S         6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 16.0
 Cô Huyền SHL CK4         SH         SH         SH         SH       8.0
TCÔ Tô3K14                                                                    
Ng. H.Phúc Hàn QB X2 S 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0                  
TCÔ Tô2K13               Ng. H.Phúc Hàn  QB   C         6 6 6 6 6                           36.0
                                      Ngày 26 tháng 4 năm 2021
  BAN GIÁM HIỆU         PHÒNG ĐT                              KHOA CƠ KHÍ    
   P. HIỆU TRƯỞNG        TRƯỞNG PHÒNG                   TRƯỞNG KHOA  
                                                       
                                                       
                                                       
  Nguyễn Hữu Hằng       Dương Đình Phú                   Nguyễn Chiến Thắng    
                                                       
                                                       
                                                     
    `