TRƯỜNG CĐ VIỆT - ĐỨC NGHỆ AN
KHOA: KHOA HỌC CƠ BẢN
    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO KHOA
TUẦN LỄ THỨ 44 - NĂM HỌC 2020 - 2021
(Từ ngày 14/06/2021 đến 20 /06/2021)
 
Thời gian Công việc Địa điểm
Thứ Hai, ngày 14/06/2021
1. Trưởng khoa    
Sáng Làm việc văn phòng Khoa VP Khoa
2. Phó Trưởng khoa    
Chiều Làm việc văn phòng Khoa VP Khoa
Thứ Ba, ngày 15/06/2021
1. Trưởng khoa    
Sáng Làm việc văn phòng Khoa VP Khoa
2. Phó Trưởng khoa    
Chiều Làm việc văn phòng Khoa VP Khoa
Thứ Tư, ngày 16/06/2021
1. Trưởng khoa    
Chiều Làm việc văn phòng Khoa VP Khoa
14:00 Họp xét ĐK dự thi tốt nghiệp CDDK12 và TCK13 Phòng họp số 02
2. Phó Trưởng khoa    
Sáng Làm việc văn phòng Khoa VP Khoa
Thứ Năm, ngày 17/06/2021
1. Trưởng khoa    
Chiều Làm việc văn phòng Khoa VP Khoa
15:00 Hội nghị BCH chi đoàn giáo viên (phiên 2) Phòng họp số 02
2. Phó Trưởng khoa    
Sáng Làm việc văn phòng Khoa VP Khoa
Thứ Sáu, ngày 18/06/2021
1. Trưởng khoa    
Sáng Làm việc văn phòng Khoa VP Khoa
2. Phó Trưởng khoa    
Chiều Làm việc văn phòng Khoa VP Khoa
Thứ Bảy, ngày 19/6/2021
     
Chủ nhật, ngày 20/6/2021